Τι γράφει το καταστατικό της ΕΠΟ για τις εκλογές

***Οι αρχαιρεσίες θα διεξάγονται με κλειστό ψηφοδέλτιο (λίστα) ή κατά θέση, και με μυστική ψηφοφορία
***Η εκλογή προέδρου είναι κατά θέση
Άρθρο 26 Αρχαιρεσίες1. Οι αρχαιρεσίες θα διεξάγονται με κλειστό ψηφοδέλτιο (λίστα) ή κατά θέση, και με μυστική ψηφοφορία. Μολαταύτα, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον  αριθμό των κενών θέσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει διαφορετικά. 2. Οι αρχαιρεσίες της Ε.Π.Ο., των Μελών της Ε.Π.Ο. και των Μελών των Μελών της Ε.Π.Ο. θα διεξάγονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του παρόντος Καταστατικού. 3. Η εκλογή του Προέδρου θα γίνεται πάντοτε κατά θέση. Ένα άτομο θα εκλέγεται ως Πρόεδρος κατά την πρώτη ψηφοφορία εφόσον στηρίζεται από την πλειοψηφία (άνω του 50%) των εγκύρων ψήφων. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή, θα διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία στην οποία θα εκλέγεται το πρόσωπο που στηρίζεται από την πλειοψηφία (ήτοι τις περισσότερες ψήφους). Σε περίπτωση ισοψηφίας στην δεύτερη ψηφοφορία, θα διεξάγεται και τρίτη ψηφοφορία στην οποία θα εκλέγεται το πρόσωπο που στηρίζεται από την πλειοψηφία (ήτοι τις περισσότερες ψήφους). Σε περίπτωση ισοψηφίας και στην τρίτη ψηφοφορία, η εκλογή θα αποφασίζεται με κλήρωση. 4. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων εκλέγονται με κλειστό ψηφοδέλτιο (λίστα). Στις θέσεις αυτές θα εκλέγονται τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των προσώπων με τις λιγότερες ψήφους, θα διεξάγεται και δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ τους στην οποία θα εκλέγεται το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που στηρίζεται από τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη ψηφοφορία, η εκλογή θα αποφασίζεται με κλήρωση. 5. Η θέση του δεύτερου αντιπροέδρου θα φυλάσσεται αυτοδίκαια για τον Πρόεδρο της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League). 6. Τα τρία (3) μέλη που εκπροσωπούν την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League), θα εκλέγονται από την ίδια τη Super League. 7. Το μέλος που εκπροσωπεί την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Β' Εθνικής Κατηγορίας (Football League) θα είναι αυτοδίκαια ο Πρόεδρός της. 8. Για την εκλογή των μελών όλων των άλλων οργάνων της Ε.Π.Ο. (ήτοι τα δικαστικά όργανα, η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης και η Εκλογική Επιτροπή, εξαιρουμένου του προέδρου της), θα εκλέγεται/εκλέγονται ο/οι υποψήφιος/υποψήφιοι που λαμβάνει/λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους για την ελεύθερη θέση/θέσεις. 9. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε εκλογή για τα άλλα όργανα της Ε.Π.Ο., θα διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη ψηφοφορία, η εκλογή θα αποφασίζεται με κλήρωση