Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα ενεργεί ως εκτελεστικός Πρόεδρος προβλέπεται αμοιβή

***Αυτές είναι αρμοδιότητές του
Αντιγράφουμε από το καταστατικό της ΕΠΟ που θα τεθεί στη ΓΣ προς ψήφιση την άλλη Παρασκευή:

Ζ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 38 Πρόεδρος
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Π.Ο. νόμιμα.
2. Μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος θα παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη θέση κατέχει στην Ε.Π.Ο. και/ή τα μέλη της εντός 5 ημερών.
3. Ο Πρόεδρος θα αποφασίζει κατά πόσο θα ενεργεί ως εκτελεστικός Πρόεδρος ή όχι. Σε περίπτωση που θα ενεργεί ως εκτελεστικός Πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίζει για την αμοιβή του κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων.
4. Είναι πρωτίστως υπεύθυνος για τα ακόλουθα:
α. την υλοποίηση, μέσω των διοικητικών υπηρεσιών, των αποφάσεων που ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση και την Εκτελεστική Επιτροπή,
β. τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργάνων της Ε.Π.Ο. προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό,
γ. την εποπτεία της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών,
δ. τις σχέσεις μεταξύ της Ε.Π.Ο. και των Μελών της, της FIFA, της UEFA, καθώς και τις σχέσεις με πολιτικά όργανα και άλλους οργανισμούς.
5. Μόνο ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει τον ορισμό ή την παύση του Εκτελεστικού Γραμματέα.
6. Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων, και στις επιτροπές όπου έχει οριστεί ως προεδρεύων.
7. Ο Πρόεδρος θα έχει μια κανονική ψήφο στην Εκτελεστική Επιτροπή και, οποτεδήποτε υπάρχει ισοψηφία, θα έχει την υπερισχύουσα ψήφο.
8. Εάν ο Πρόεδρος είναι απών ή δεν είναι διαθέσιμος, θα αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και αυτός από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο που είναι διαθέσιμος.
9. Η θέση του Προέδρου θα θεωρείται ότι έχει χηρέψει σε περίπτωση που δεν λάβει μέρος σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αδικαιολόγητα.
10. Εάν η θέση του Προέδρου χηρέψει, θα αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία συγκαλείται και ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση για την εκλογή Προέδρου. Αυτή η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει έναν νέο Πρόεδρο για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας, εκτός εάν η θέση χηρέψει στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου της θητείας.
11. Τυχόν πρόσθετες εξουσίες του Προέδρου περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Π.Ο..
Άρθρο 39 Υποψήφιοι για την θέση Προέδρου και θητεία
1. Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μία χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών. Η θητεία του αρχίζει μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης η οποία τον εξέλεξε. Ένας Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί.

2. Όλα τα Μέλη της Ε.Π.Ο μπορούν να προτείνουν υποψηφίους για την θέση του Προέδρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ του παρόντος καταστατικού.