Σύνολο δέκα οι νέες επιτροπές της ΕΠΟ, μεταξύ αυτών και η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

***Θα υπάρχει και επιτροπή ελέγχου και συμμόρφωσης
Αντιγράφουμε από το νέο καταστατικό της ΕΠΟ που θα τεθεί προς ψήφιση στις 30/06:
Άρθρο 42 Διαρκείς Επιτροπές - Ειδικές Επιτροπές

1. Οι διαρκείς επιτροπές της Ε.Π.Ο. είναι οι εξής: α. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, β. Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης, γ. Επιτροπή Διοργανώσεων,   δ. Τεχνική Επιτροπή,  ε. Επιτροπή Διαιτησίας,   στ. Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών,  ζ.  Ιατρική Επιτροπή, η. Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, θ. Επιτροπή Ασφάλειας και Γηπέδων, ι. Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 2. Ένα τουλάχιστον μέλος των Διαρκών Επιτροπών θα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με εξαίρεση την Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης και την Επιτροπή Διαιτησίας τα μέλη των οποίων δεν θα ανήκουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τα μέλη κάθε Διαρκούς Επιτροπής θα ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρόταση των Μελών της Ε.Π.Ο. ή του Προέδρου της Ε.Π.Ο. Κάθε διαρκής επιτροπή, με εξαίρεση την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, θα αποτελείται από μέχρι επτά (7) μέλη, ήτοι έναν πρόεδρο, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και πέντε (5) μέλη. Η διάρκεια της θητείας των προέδρων, αναπληρωτών προέδρων και μελών των Διαρκών Επιτροπών θα είναι τέσσερα (4) έτη. Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να αποφασίζει διαφορετικά. 3. Κάθε πρόεδρος θα αντιπροσωπεύει την επιτροπή του και θα διενεργεί τις εργασίες σύμφωνα με τον Οργανωτικό Κανονισμό που συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. 4. Κάθε πρόεδρος θα ορίζει τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Γραμματέα, θα διασφαλίζει ότι εκτελούνται όλες οι εργασίες και θα αναφέρει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 5. Κάθε επιτροπή μπορεί να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή τροποποιήσεις στον κανονισμό της.

6. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί, εφόσον απαιτείται, να συστήσει ειδικές επιτροπές με ειδικά καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα ορίζει έναν πρόεδρο, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της Επιτροπής. Τα καθήκοντα και οι λειτουργίες καθορίζονται με ειδικούς όρους αναφοράς που συντάσσονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Κάθε ειδική επιτροπή θα αναφέρει απευθείας στην Εκτελεστική Επιτροπή.