Από 17 μέλη θα αποτελείται η Εκτελεστική Επιτροπή (ΔΣ) της ΕΠΟ και από αυτά τα 11 θα εκπροσωπούν τις ΕΠΣ

***Τετραετής η θητεία ενώ οι εκλογές θα γίνονται μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, το μήνα Οκτώβριο
Αναλυτικά η σχετική διάταξη στο νέο καταστατικό της ΕΠΟ που θα τεθεί προς ψήφιση στη ΓΣ που θα γίνει στις 30/06:
Άρθρο 33 Σύνθεση
 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη:  1 Πρόεδρο,  1 Αναπληρωτή Πρόεδρο που εκπροσωπεί τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων,  2 Αντιπροέδρους: ο ένας θα προέρχεται από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων και ο ένας θα είναι, αυτοδίκαια, ο Πρόεδρος της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League),  1 Ταμία που εκπροσωπεί τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων,  3 Μέλη που εκπροσωπούν την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League),  Τον Πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Β' Εθνικής Κατηγορίας (Football League), ο οποίος θα ορίζεται αυτοδίκαια,  8 μέλη που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, εκ των οποίων ένα από αυτά θα είναι, κατά κανόνα, μία γυναίκα μέλος.
 2. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα εκλέγονται ή θα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού.
 3. Τα έντεκα (11) μέλη που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων θα προτείνονται από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων εφόσον διαθέτουν τη στήριξη τουλάχιστον τριών (3) Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων. 
 4. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League) θα ορίζεται αυτοδίκαια ως Αντιπρόεδρος. 
5. Τα τρία μέλη που εκπροσωπούν την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League), θα εκλέγονται από τη Super League.
 6. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Β' Εθνικής Κατηγορίας (Football League) θα ορίζεται αυτοδίκαια ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. 


 7. Εντός οκτώ (8) ημερών μετά την ημερομηνία εκλογής, ο Πρόεδρος συγκαλεί τη νεοεκλεγείσα Εκτελεστική Επιτροπή η οποία, κατόπιν εισήγησής του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των έντεκα (11) μελών που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων:   έναν (1) Αναπληρωτή Πρόεδρο,  έναν (1) Αντιπρόεδρο, και  έναν (1) Ταμία.  8. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τετραετής. Η εντολή τους αρχίζει μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης η οποία τους εξέλεξε και δύνανται να επανεκλεγούν. Τα προσόντα και τα κωλύματα για την υποψηφιότητα ή την εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνονται και αναφέρονται στο Παράρτημα Α του παρόντος. 9. Οι υποψηφιότητες πρέπει να στέλνονται στη Γραμματεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ του παρόντος καταστατικού. 10. Ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι, ταυτοχρόνως, και μέλος ενός δικαστικού οργάνου της Ε.Π.Ο., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, μέλος της Εκλογικής Επιτροπής ή εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. 11. Σε περίπτωση που μια θέση ή μέχρι το 50% των θέσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής καταστούν κενές, η Εκτελεστική Επιτροπή θα συμπληρώνει την εν λόγω θέση ή θέσεις με μέλος ή μέλη που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ή κατάσταση με το μέλος ή τα μέλη από τα οποία προήλθε η κενή θέση, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση όταν θα εκλεχθούν οι αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας. Μολαταύτα, εφόσον καταστεί κενή η θέση ή οι θέσεις των μελών που εκπροσωπούν την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League), η εν λόγω θέση ή θέσεις θα αναπληρώνονται από τη Super League. 12. Μια θέση θα θεωρείται ότι είναι κενή σε περίπτωση θανάτου, ή μόνιμης ανικανότητας ή εάν ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν λάβει μέρος σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα. 13. Εάν περισσότερο από 50% των θέσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής καταστούν κενές, η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων θα συγκαλεί μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλεχθούν οι αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της εντολής. Εάν η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα συγκαλεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.